..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

FAKTA SOLEL

Framtidens solklara källa

Hur mycket el solceller ger beror på olika faktorer:

-Solinstrålning där du bor.

-Väderstreck för installationen (rakt mot söder är bäst för högsta årsproduktion).

-Solcellsmodulernas lutning (ca 35-50° mot horisontalplanet bäst för högsta årsproduktion, beroende på var i landet man bor)

-Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, horisont …)

-Tid med snötäckning

-Nedsmutsning

-Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten

Det ekonomiska värdet av producerad solel:

Man får därför ta beräknade värden med en nypa salt. Observera att solcellsmodulernas verkningsgrad påverkar anläggningens ytbehov, men att den inte påverkar utbytet per installerad kW.

- Solel som används direkt av producenten minskar behovet av köpt el.

- Lagstadgad ersättning från nätbolaget för ”nätnytta” av överskott av solel som matas in till nätet.

- Ersättning för såld överskott av solel som matas in till nätet.

- Ersättning för elcertifikat.

- Ersättning för ursprungsgarantier.

- Höjt värde av din fastighet.

Stöd till solceller, ROT-avdrag och Skattereduktion

När du installerar solpaneler har du rätt till att ansöka om bidrag från Energimyndigheten. ROT - avdrag kan du få på din installation.

Det ligger även som förslag till att man som producent har rätt till skattereduktion för sin egenproducerade el.

Här har vi samlat några termer som kan vara bra att känna till:

AC
Alternating Current, betyder växelström på svenska.
Solpanelerna levererar likström och måste omvandlas till växelström för att kunna användas i en vanlig villa.

DC
Direct Current, betyder likström på svenska.
Solpanelerna levererar likström och måste omvandlas till växelström för att kunna användas i en vanlig villa.

kW

Kilowatt, 1000 Watt. kW är enheten för effekt.
Den installerade effekten för en solcellsanläggning anges som modulernas DC-märkeffekt.

kWh
Kilowatt-timme. kWh är enheten för energi och används vanligtvis i våra beräkningar för solpanelerna.

Lutning för solcellsmoduler. Vinkel mot horisontalplan.
0 grader = horisontell montering. 90 grader = vertikalmontering, exempelvis på vägg.

Modul
(även panel används ofta). Ett solcellssystem består av flera solcellsmoduler. I en modul sitter många solceller kopplade i serie och i parallell.
Man kopplar solcellerna i serie för att höja modulens spänning och i parallell om man vilja höja strömmen.
Modulen har vanligen en framsida av epoxy eller glas, en baksida av ett polymermaterial och en ram av aluminium. Modulerna finns i många olika storlekar.

Modulyta

Den totala ytan för en solcellsmodul inklusive ram.

Solceller

Omvandlar solinstrålningen till el. Blandas alltför ofta ihop med solfångare som producerar varmvatten.

Solfångare
Producerar varmvatten. Blandas alltför ofta ihop med solceller som ger el.

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se